Иммиграция молодой семьи в Чехию

Тема в разделе "Иммиграция в Чехию - общие вопросы", создана пользователем Mamka, 09.07.15.

 1. olegka

  olegka Зарегистрированный

  Регистрация:
  29.05.16
  Сообщения:
  1.958
  Симпатии:
  566
  Не переживайте,ваш пес не человек и ничего противозаконного нет, что некоторое время побудет без документов.
   
 2. Tramp

  Tramp Зарегистрированный

  Регистрация:
  30.08.11
  Сообщения:
  2.547
  Симпатии:
  1.317
  Адрес:
  Hora Blanik
  Úřední hodiny Magistrátu města Liberec:
  pondělí a středa 8.00–17.00
  úterý a čtvrtek 8.00–16.00
  pátek 8.00–14.00
  sobota 8.00-12.00
  Adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
  Telefon: 485 243 111
  Fax: 485 243 113
  E-mail: info@magistrat.liberec.cz
  E-podatelna: posta@magistrat.liberec.cz
  Web: www.liberec.cz

  Místní poplatek ze psů
  (přihlášení k poplatkové povinnosti nebo odhlášení)
  Předmětem poplatku jsou psi starší 6 měsíců. V této věci je oprávněn jednat držitel psa, který má v Liberci trvalý pobyt. Při přihlašování držitel vyplní „Přiznání k místnímu poplatku ze psů“ ve lhůtě do 15 dnů ode dne převzetí psa staršího 6 měsíců do držení nebo nejpozději v den dovršení 6 měsíců věku psa. Správce poplatku přidělí variabilní symbol pro úhrady poplatku a evidenční známku .
  Ohlašovací lhůta pro oznámení jakékoliv změny (úhyn, změna držitele, odstěhování) je 15 dnů ode dne, kdy skutečnost nastala.
  Doklady nutné s sebou:
  • Občanský průkaz držitele psa.
  • Očkovací průkaz psa.
  • V případě osvobození od poplatku platné doklady (myslivci, záchranáři, osoby které jsou držitelem zdravotních průkazů). Trvání nároku na osvobození se prokazuje příslušným dokladem do 15. ledna na příslušný kalendářní rok.
  • Doklad o převzetí z útulku (1 rok osvobození od poplatku).
  • Doklad o úhynu psa.

  Sazba poplatku:
  • Sazba poplatku za psa je 600 Kč za rok. Za druhého a každého dalšího činí sazba poplatku 1 500 Kč.
  • Sazba poplatku za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí 200 Kč za rok za 1. psa a za
  2. a každého dalšího činí sazba 300 Kč.
  • Sazba poplatku za psa, který slouží k podnikání, činí 1 000 Kč za rok, za 2. a každého dalšího činí 1 500 Kč

  Nejčastější dotazy:
  • Co mám dělat v případě, že jsem ztratil(a) psí známku?
  Vyzvednout si u správce poplatku bezodkladně novou.

  Číslo: 2003/03, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC o místním poplatku ze psů
  3/2003
  OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC,
  o místním poplatku ze psů

  Zastupitelstvo města Liberec se usneslo na svém zasedání dne 25. 11. 2003 vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

  Čl. 1
  Předmět poplatku a poplatník   • Předmětem poplatku pro účely této vyhlášky jsou psi starší 6ti měsíců .
   • Poplatníkem pro účely této vyhlášky je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a která má v Liberci trvalý pobyt nebo sídlo.
  Čl. 2
  Ohlašovací povinnost   • Správcem poplatku je Magistrát města Liberec. Správcem poplatku pro Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou je Úřad městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou.
    2. Poplatník je povinen podat správci poplatku přiznání k poplatku ze psa do 15 dnů ode dne převzetí psa staršího 6 měsíců do držení. V případě držení psa mladšího 6ti měsíců je držitel povinen podat přiznání nejdéle v den dovršení 6 měsíců. Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit své jméno a příjmení nebo firmu, bydliště, místo podnikání nebo sídlo, rodné číslo, identifikační číslo, označení zaměstnavatele, plemeno psa, jeho stáří, pohlaví a datum převzetí psa do držení.
    3. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku každou novou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na jeho osvobození, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
    4. Ohlašovací povinnost má i držitel, jehož pes je od poplatku dle vyhlášky osvobozen a tuto skutečnost musí prokázat.
  Čl. 3
  Sazba poplatku
   • Nestanoví-li tato vyhláška jinak, činí sazba poplatku za psa 600,- Kč. Za druhého a každého dalšího psa činí sazba poplatku 1.500,- Kč.
   • Sazba poplatku za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatelem sirotčího důchodu činí 200,- Kč za prvního psa a 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa.
   • Sazba poplatku za psa sloužícího k podnikání, vyjma samotného chovu psů, činí 1000,- Kč. Za druhého a každého dalšího psa činí sazba poplatku 1.500,- Kč.
  Čl. 4
  Splatnost poplatku   • Poplatek je splatný:
    • do 31. března každého roku, nečiní-li suma poplatků jednoho poplatníka více než 600,- Kč,
    • ve 4 stejných splátkách do 31.3., 31.5., 31.8., 30.11. každého roku, činí-li suma poplatků jednoho poplatníka více než 600,- Kč; tím není dotčena možnost splatit poplatky jednou splátkou podle písm. a).
   • Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek ze psů od 1. dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. Zanikne-li poplatková povinnost, zaniká povinnost platit poplatek uplynutím měsíce, ve kterém došlo k úhynu psa nebo ke změně držitele psa.
   • V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
   • Poplatek se platí:
    • hotově správci poplatku
    • poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku
    • jiným převodem, jehož náležitosti (účet, variabilní symbol atd.) určí správce poplatku.
  Čl. 5
  Evidenční známky   • Po splnění ohlašovací povinnosti dle článku 2 obdrží poplatník pro psa evidenční známku. Na známce je vyznačen název Město Liberec a evidenční číslo psa.
   • Při ztrátě známky je poplatník povinen vyzvednout si u správce poplatku bez zbytečného odkladu známku novou.
   • Evidenční známka je nepřenosná.
  Čl. 6
  Kontrola a sankce   • Kontrolu plnění povinností uvedených v této vyhlášce vykonávají pověření zaměstnanci Statutárního města Liberec, pověření zaměstnanci Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou a Městská policie Liberec.
   • Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek.
   • Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a) citovaného zákona.
  Čl. 7
  Osvobození   • Od poplatku jsou osvobozeni:
    • držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná2/ a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu3/ a osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
    • osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy
    • osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis
    • Statutární město Liberec a právnické osoby jím zřízené nebo založené
    • po dobu jednoho roku držitelé, kteří prokazatelně převzali psa z útulku nebo azylu pro opuštěná zvířata
    • psi se speciálním výcvikem záchranářských prací pokud mají příslušné osvědčení.
   • Osvobození zaniká, zanikne-li důvod osvobození.
   • Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 15. ledna na příslušný kalendářní rok prokázat, že důvod osvobození či úlevy trvá.
  Čl. 8
  Zrušovací ustanovení

  Ke dni účinnosti této vyhlášky se zrušuje vyhláška č. 5/2002 o místním poplatku ze psů.

  Čl. 9
  Účinnost

  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.

  Ing. Jiří Kittner v. r.
  Primátor města Liberce
   
  Последнее редактирование модератором: 02.10.16
 3. Alena87

  Alena87 Зарегистрированный

  Регистрация:
  10.12.15
  Сообщения:
  290
  Симпатии:
  133
  Адрес:
  Либерец, Чехия
  Вот именно его у меня и нет. У меня виза. Приду через 9 месяцев.
  Жетон уж очень хотела. Ну и чтобы все по правилам было оформлено.
   
 4. Tramp

  Tramp Зарегистрированный

  Регистрация:
  30.08.11
  Сообщения:
  2.547
  Симпатии:
  1.317
  Адрес:
  Hora Blanik
  • Kontrolu plnění povinností uvedených v této vyhlášce vykonávají pověření zaměstnanci Statutárního města Liberec, pověření zaměstnanci Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou a Městská policie Liberec.
  • Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek.
  • Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a) citovaného zákona.
   
 5. Alena87

  Alena87 Зарегистрированный

  Регистрация:
  10.12.15
  Сообщения:
  290
  Симпатии:
  133
  Адрес:
  Либерец, Чехия
  Это тоже понятно.
  Я пришла, мне в регистрации отказали. Какие еще неоплаченные поплатки? Неоплаченные - это если мне вменили оплату, а я не хочу платить. А я хочу! Но мне не разрешили.
   
  Алексей Кис нравится это.
 6. olegka

  olegka Зарегистрированный

  Регистрация:
  29.05.16
  Сообщения:
  1.958
  Симпатии:
  566
  Для перестраховка можете направить письменное заявление по поводу получения разрешения, жетона и уплаты платежа за собаку. Обязаны ответить письменно обязательно, в установленный законом срок ( до двух месяцев).
   
 7. Zlata

  Zlata Ужас, летящий на крыльях ночи Команда форума

  Регистрация:
  30.11.11
  Сообщения:
  16.611
  Симпатии:
  20.025
  Адрес:
  Теплице
  Просьба - большие объемы текстов, цитаты всякие - убирать под спойлер