Блог Nezabvennaya

  • записей
    5
  • комментариев
    47
  • просмотров
    69

Ответ из Министерства Здравоохранения Чехии и Министерства образования


Nezabvennaya

640 просмотров

 Поделиться

АПД. 07.05.13 из Минздрава

 

Граждане, кто поможет разобраться с информацией по ссылке в письме и с самим ответом? Гугл мне уж очень криво переводит.:help:

 

Vážená paní,

reaguji na Váš e-mailový dotaz ze dne 30.4.2013.

V České republice můžete vykonávat povolání všeobecné sestry na základě uznání vzdělání. Tuto agendu zajišťuje detašované pracoviště Ministerstva zdravotnictví v Brně. Veškeré informace naleznete na

 

www.nconzo.cz - dále rozkliknete Uznávací jednotka - detašované pracoviště (zde kontakty na pracovníky) - dále rozkliknete vlevo Uznání kvalifikací mimo EU a zde pak je příslušný formulář a postup, co je nutné doložit.

 

Мне пришли два письма:

1.Vážená paní, doporučujeme, aby se Váš zplnomocněný zástupce obrátil na krajský úřad, ve kterém má trvalé bydliště v ČR. Nostrifikační doložky vydává vždy odbor školství příslušného krajského úřadu.

Мадам,

Мы рекомендуем, чтобы ваш уполномоченного представителя Регионального бюро, которое имеет постоянное место жительства в Чешской Республике. Проверка пункта всегда дает Департамент образования Регионального бюро.

 

2.Vážená paní, uznávání rovnocennosti zahraničního vzdělání v ČR řeší § 108 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami a rozhoduje o něm místně příslušný krajský úřad. V případě, že žadatel má trvalé bydliště, či místo pobytu v Praze, je tímto úřadem odbor školství Magistrátu hlavního města Prahy.

Pro uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR je nutné odboru školství MHMP předložit v zahraničí legalizovaný a českým soudním tlumočníkem do českého jazyka přeložený výstupní doklad (diplom, certifikát atd.) zahraniční školy a přehled předmětů s hodinovou dotací, které dotyčný na této škole studoval (také přeložený českým soudním tlumočníkem). Odbor školství MHMP pak rozhodne o uznání (či neuznání) rovnocennosti předloženého diplomu v ČR. Je možné, že bude předepsáno několik nostrifikačních zkoušek (ty vyplynou po porovnání absolvovaných předmětů s předměty, které jsou stanoveny učebními dokumenty příslušného oboru vzdělání, ke kterému bude studium v zahraničí přirovnáno). Poplatek za podání žádosti k nostrifikaci činí 1000 Kč.

Na základě ověřené plné moci může nostrifikaci vyřizovat i zplnomocněný zástupce.

S pozdravem Bc. Aneta Pečenková

 

Мадам,

Признание зарубежного образования в Чехии решает § 108 Закона № 561/2004 Coll. Дошкольного, начального, среднего, высшего профессионального и другие образования (Закон об образовании) и Указ № 12/2005 Сб., условия признания эквивалентности и действительность сертификаты, выданные иностранными школами и решение о которых локально региональным компетентным органом. Если заявитель имеет постоянное или временное местожительство в Праге, это офис Департамента образования города Праги.

Для признания иностранного сертификата в Чехии должны представить Департамент образования PCH рубежом легализована и переводчик чешского суда переведены на чешский документ выходного языка (диплом, сертификат и т. д.) зарубежных школ со списком объектов часов на этот вопрос в этой школе учился (также Чешский суд переводчик перевел). Департамент образования PCH затем принять решение о признании (или признания) эквивалентности диплома представлены в Чешской Республике. Вполне возможно, что предписанное число проверочных тестов (полученные из сравнения окончил курсы с предметами, которые установлены программы документами соответствующего направления подготовки, которая будет соответствовать обучения за рубежом). Сбор за подачу ходатайства о проверке составляет 1000 крон.

На основании доверенности может обрабатывать проверки и уполномоченным представителем.

 

Копирую сюда свой пост из темы про нострификацию. Кто не в курсе, речь о дипломе медсестры.

 

Получила ответ на свой вопрос...

"Dobrý den,

na odbor školství Krajských úřadů, podle Vašeho bydliště (jihomoravský, středočeský, plzeňský, apod.)

Jde-li o Prahu, potom je to odbor školství Magistrátu hlavního města Prahy."

 

"Здравствуй,

Департамент образования региональных властей, по месту жительства (Южно-Моравской, Центральная Чехия, Пльзень, и т. д.).

В случае Праге, то в Департамент образования города Праги."

 

Как быть, если я живу в РФ?!:(

 

Или я зря паникую, и "по месту жительства" не стоит понимать буквально? Ямогу обращаться в пражский департамент образования?

 Поделиться

20 комментариев


Рекомендованные комментарии

[[Template universal/front/global/comment is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
[[Template universal/front/global/comment is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
[[Template universal/front/global/comment is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
[[Template universal/front/global/comment is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
[[Template universal/front/global/comment is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
[[Template universal/front/global/comment is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
[[Template universal/front/global/comment is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
[[Template universal/front/global/comment is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
[[Template universal/front/global/comment is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
[[Template universal/front/global/comment is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
[[Template universal/front/global/comment is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
[[Template universal/front/global/comment is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
[[Template universal/front/global/comment is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
[[Template universal/front/global/comment is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
[[Template universal/front/global/comment is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
[[Template universal/front/global/comment is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
[[Template universal/front/global/comment is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
[[Template universal/front/global/comment is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
[[Template universal/front/global/comment is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
[[Template universal/front/global/comment is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
Наверх
  • Создать...