BIS

Stejně jako v uplynulých letech BIS věnovala pozornost vysokému počtu příslušníků ruských zpravodajských služeb pobývajících či působících na území ČR. S ohledem vysoké počty ruských zpravodajských důstojníků cestujících do ČR a na českou zodpovědnost za vlastní bezpečnost i za bezpečnost spojenců v rámci schengenského prostoru BIS mimo monitoringu usilovala rovněž o redukci počtů ruských zpravodajců, jimž by byla dána možnost vstupu do schengenského prostoru přes ČR.

 

V oblasti sběru informací se ruská moc a její zpravodajské služby v uplynulém roce soustřeďovaly na českou energetiku a otázky jejího dalšího směřování a na vědecko-technickou oblast. Rusko však ani v uplynulém roce nerezignovalo na vytrvalou snahu o získání kontroly nad ruskojazyčnou krajanskou komunitou pobývající v ČR, resp. o prosazení prokremelsky orientovaných organizací a osob do pozic zástupců celé ruskojazyčné komunity pro komunikaci s českými státními institucemi a orgány.

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014

http://www.bis.cz/vyrocni-zprava6c8d.html?ArticleID=1096

Možné dopady ukrajinských událostí na migraci a prostředí organizovaného zločinu v ČR

 

Analýza příčin a možných dopadů potenciální migrační vlny z Ukrajiny, kterou BIS počátkem roku 2014 zpracovala, ukázala, že žádný z migračních modelů připadajících v úvahu nepředstavuje pro ČR bezpečnostní riziko. Následující vývoj tyto závěry potvrdil – došlo sice ke zvýšení migrace občanů Ukrajiny do střední Evropy, ale v ČR v míře, která nevyžaduje žádná krizová opatření. BIS i nadále předpokládá, že probíhající krize na Ukrajině nepovede k podstatnému zvýšení migrace do ČR.

 

V souvislosti s ukrajinskými událostmi BIS také zpracovala prognózu dopadů situace na Ukrajině na ukrajinský organizovaný zločin a jeho postavení v ČR. Jejím výsledkem je, že stav ukrajinského organizovaného zločinu v ČR se v důsledku ukrajinských událostí nezměnil a situace na Ukrajině má jen nevýznamný dopad na bezpečnostní situaci ČR v oblasti organizovaného zločinu.

 

Ukrajinské zločinecké skupiny nikdy nepatřily v ČR k nejvlivnějším zločineckým strukturám a často se zaměřovaly především na své krajany. Tyto málo sofistikované skupiny nepředstavují pro bezpečnost ČR ze zpravodajského pohledu závažnou hrozbu.

 

ČR může sloužit nejspíše jako místo pobytu pro osoby zapojené do ukrajinských klientelistických struktur nebo jako prostor pro legalizaci a investování peněz pocházejících z Ukrajiny. Napojení ukrajinských subjektů na české veřejné rozpočty a jejich účast v tuzemských klientelistických skupinách ve větší míře BIS nepředpokládá ani do budoucna.

Рекомендованные сообщения

Наверх
  • Создать...