Malá exkurze do světa české monarchie

wappen.thumb.jpg.eba18c28763088a8cfd48ab91e7c6e08.jpg Malá internetová exkurze do světa české monarchie

Рекомендованные сообщения

Země Koruny české (latinsky: Corona regni Bohemiae, německy Länder der Böhmischen Krone) nebo Koruna království českého či zkráceně Koruna česká (latinsky: Corona Bohemiae, německy Böhmische Krone), někdy zvané České království a přidružené země nebo zjednodušeně jen České království je název historickéhostátního útvaru, který byl tvořen svazkem zemí pod svrchovaností českého krále. Jádro tvořily české země, tj.České království, Moravské markrabství, Opavské knížectví a jednotlivá slezská knížectví, která ovšem byla s královstvím spojena jiným způsobem, a to lenním vztahem (každé z nich bylo samostatným státem s vlastním vladařským rodem, armádou a státní správou - s královstvím je vázaly lenní smlouvy uzavírané jednotlivými vladaři). Po většinu doby existence tohoto státního útvaru jeho součástí byla také celá Lužice. Jednotlivé země také měly v jejím rámci značnou autonomii a tento státní útvar v poněkud odlišné podobě přežily.

 

Korunu českou právně ustanovil Karel IV. svými bulami ze dne 7. dubna 1348. Pojem Koruna představoval nadosobní princip, přirovnatelný k dnešní instituci státu, který stál nad panovníkem i nad zemskou obcí. Lenní propojení jednotlivých zemí tak už do budoucna nebylo vázáno ani na osobu panovníka, ani na vládnoucí dynastii, nýbrž na Korunu, monarchii jako takovou. Viditelným symbolem tohoto principu byla česká, tzv.Svatováclavská koruna, které celý tento státní celek oficiálně patřil. Na jednu stranu tak byl koncept Koruny české jakousi obranou před zneužitím královské moci, neboť si král korunu, a tím i vládu nad svými zeměmi, jen vypůjčoval od svatého Václava. Na druhou stranu tento koncept mohl vést k centralizaci moci v rukou panovníka, neboť to byl právě a jedině král, kdo měl právo na hlavě nosit Svatováclavskou korunu, a kdo byl jejím prostřednictvím bytostně spojen nejen se svými zeměmi, s českým zemským patronem svatým Václavem, ale i se samotným Kristem, jakožto Králem králů. Termín Koruna a stůl Českého království se však poprvé objevuje už roku 1322 za vlády Jana Lucemburského.

 

Ve smyslu historického a státoprávního termínu (jako sjednocujícího pojmu vyjadřujícího příslušnost té které korunní země k teritoriu ovládanému českým králem) zanikla Corona regni Bohemiae teprve se vznikemČeskoslovenské republiky roku 1918.

  • Похожие темы

    • Deset důvodů, proč Miloš Zeman nemá být prezidentem České republik

      Miloš Zeman se stal prezidentem na základě kampaně, která neměla transparentní financování a podezření, že jej sponzorovaly ruské bezpečnostní služby a ruské firmy je značné a hraničí téměř s jistotou. Miloš Zeman projevil pohrdání parlamentní demokracií tím, že více než půl roku udržoval při životě svévolně jmenovanou vládu, která neměla mandát svobodně zvoleného parlamentu. Miloš Zeman projevil bezprostředně po svém zvolení pohrdání svobodným tiskem, když paušálně označil novináře za zločinc
Наверх
  • Создать...