Литература и история

Здравствуйте. Примерно через 1,5 года я собираюсь поступать в государственный вуз в Чехии. Одним из возможных экзаменов будет литература или история. Меня интересует, каких авторов проходят в школах Чехии по литературе и какую историю необходимо знать (историю Чехии (+ Европы мб) или же мировую также). Может кто-нибудь знает. Заранее спасибо.

Рекомендованные сообщения

Содержание экзаменов зависит от специализации,

например, на филологии в масариковом университете

Test studijních předpokladů

Test studijních předpokladů (TSP) zkoumá schopnosti uchazeče úspěšně studovat na Masarykově univerzitě. Skládá se z 60 položek členěných do 6 subtestů. Jedná se o testování verbálního, numerického, analytického a kritického myšlení, prostorové představivosti a kulturního přehledu. Každý subtest obsahuje 9 položek. Výjimkou je subtest Kritické myšlení, který obsahuje 9 položek v češtině a nově 6 položek zadávaných v cizím jazyce. Každá položka se skládá ze zadání a pěti nabízených možností odpovědi, z nichž je vždy právě jedna správná. Za správnou odpověď se přičítá jeden bod, za nesprávnou odpověď se odečítá 0,25 bodu; položka bez odpovědi znamená nula bodů. Délka trvání TSP je 100 minut.

 

Cizojazyčné položky v subtestu Kritické myšlení jsou prezentovány v anglickém, německém, španělském a francouzském jazyce. Uchazeč o studium si zvolí preferovanou jazykovou variantu v rámci elektronické přihlášky ke studiu.

Ну и расшифровывается...

Numerické myšlení

Racionale

Numerické myšlení předpokládá dosažení myšlenkové úrovně abstraktních operací (J. Piaget), tj. schopnost „uvažovat v číslech“, nikoli s nimi pouze manipulovat. Vyžaduje rovněž numerickou představivost, související zejména se schopností operativně si vybavit strukturu uspořádání množiny reálných čísel (čísla kladná, záporná, zlomky, čísla větší, menší apod.). Skupiny čísel ve spojení s vhodnými operacemi mohou vykazovat určité zákonitosti, které lze při dobře vyvinutém numerickém myšlení spojeném s dobrou numerickou představivostí odhalit prakticky bez počítání i bez znalosti odpovídajících pojmů z teorie čísel.

Vedle schopností a úrovně myšlení charakterizovaných výše nejsou třeba žádné specifické znalosti a dovednosti.

 

или

 

Racionale

Verbální myšlení je schopnost pohotově využívat znalosti pravidel jazyka a jeho slovní zásoby ke komunikaci s ostatními členy dané jazykové skupiny. Je založeno na pochopení struktury a principiálních zákonitostí jazyka jako celku, a to v jeho mluvené i psané podobě. Znalost detailů aktuální pravopisné normy je druhotná.

 

Je třeba umět rozpoznávat významové vztahy (homonymie, synonymie, vyplývání, negace, argumentová struktura), gramatičnost/negramatičnost výrazů jazyka a pravidla jazyka (systematické spojování části výrazů s jejich gramatickým nebo slovním významem).

 

Typy položek:

 

 

В общем, зависит от специальности, специализации, и от самого учебного заведения...

 

Идите на сайт учебного заведения и ищите - на каждой специальности есть пояснение к приемным экзаменам.

  • 2 месяца спустя...

Добрый день. Мы создали группу для изучения чешского языка. Здесь вы найдете учебную и художественную литературу, фильмы, сериалы и многое другое.

Будем признательны за ваши отзывы и пожелания.

vk.com/clubabcestina

Наверх
  • Создать...