Законодательная база в Чехии

NOVÁ NÁLEŽITOST ŽÁDOSTI

V případě, že je zaměstnavatelem cizince agentura práce a hodlá jej přidělovat k výkonu práce k uživateli, je tento cizinec povinen ke své žádosti o vydání nebo prodloužení doby platnosti zaměstnanecké karty předložit doklad, který obsahuje mimo jeho identifikačních údajů i druh práce, kterou bude jako dočasně přidělený zaměstnanec u uživatele vykonávat, místo výkonu této práce, název a sídlo uživatele. Může se jednat o samostatné prohlášení zaměstnavatele - agentury práce (vzor prohlášení je dostupný v rubrice „ Formuláře žádostí “) nebo například písemný pokyn k přidělení podle § 309 odst. 2 zákoníku práce.

 

NAHRAZENÍ SOUHLASU SE ZMĚNOU ZAMĚSTNAVATELE, PRACOVNÍHO ZAŘAZENÍ NEBO S DALŠÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍM OZNÁMENÍM

Změnu zaměstnavatele, svého pracovního zařazení (zejména místa výkonu práce, druhu práce), zaměstnávání na dalším pracovním místě u stejného nebo jiného zaměstnavatele bude cizinec napříště již Ministerstvu vnitra pouze ohlašovat.

 

K ohlášení změny je třeba použít zvlášť pro tento účel určeného tiskopisu, který je dostupný v rubrice „formuláře žádostí“ na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR. Tiskopis musí být vyplněn ve všech jeho rubrikách a musí k němu být přiloženy všechny zákonem požadované doklady, které musí prokazovat splnění podmínek stanovených zákonem o pobyt cizinců pro takovou změnu. V opačném případě se na takové oznámení hledí, jako by nebylo učiněno. To může v některých případech vést až k zániku platnosti zaměstnanecké karty.

 

Platnost zaměstnanecké karty totiž i nadále zaniká v případě, že cizinec po skončení pracovněprávního vztahu, pro který mu byla zaměstnanecká karta vydána, v době 60 dnů od jeho skončení neučiní oznámení o změně zaměstnavatele, nebo se na takové oznámení bude hledět jako na neučiněné.

 

Oznámení o změně je třeba učinit nejméně 30 dnů přede dnem, ke kterému se má změna uskutečnit. Změnu může oznámit pouze cizinec, který je držitelem zaměstnanecké karty. Změnu zaměstnavatele nelze oznámit, pokud ještě neuplynulo 6 měsíců od převzetí první zaměstnanecké karty (s několika výjimkami). Změnu také nelze oznámit, pokud by novým zaměstnavatelem byla agentura práce.

 

Začít pracovat na novém pracovním místě může cizinec nejdříve ode dne, který do oznámení uvedl jako den, ke kterému se má změna uskutečnit a až poté, co jemu nebo jeho budoucímu zaměstnavateli bude doručeno sdělení Ministerstva vnitra o tom, že jsou splněny podmínky zákona o pobytu cizinců pro oznámení této změny.

 

V případě, že nejsou splněny podmínky zákona o pobytu cizinců pro oznámení změny, Ministerstvo vnitra tuto skutečnost sdělí cizinci i jeho budoucímu zaměstnavateli. Proti takovému sdělení sice nelze podat odvolání, ovšem oznámení lze Ministerstvu vnitra doručit znovu a budou-li již splněny podmínky stanovené zákonem, Ministerstvo cizinci a jeho budoucímu zaměstnavateli tuto skutečnost sdělí a cizinec bude moci na oznámené pozici začít pracovat.

 

V případě, že cizinec v době do 60 dnů od skončení pracovněprávního vztahu, pro který byla zaměstnanecká karta vydána, doručí Ministerstvu vnitra více oznámení, přihlíží se pouze k poslednímu z nich. Obdobně, je-li učiněno oznámení o změně zaměstnavatele v průběhu řízení o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty, má se za to, že je o prodloužení žádáno z důvodu zaměstnávání na posledně oznámenou pracovní pozici.

 

Cizinci, kteří mají tzv. volný přístup na trh práce (§ 98 zákona o zaměstnanosti) nebo i nadále k výkonu práce na území ČR potřebují rozhodnutí o povolení k zaměstnání (vyslaní zaměstnanci), tyto změny oznamují Ministerstvu vnitra stejně jako dosud do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy ke změně došlo.

Рекомендованные сообщения

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ ХОДАТАЙСТВА

В случае, если работодателем иностранца является агентство по трудоустройству, которое намеревается назначить его для работы на другого пользователя, иностранец обязан представить документ, содержащий его (работодателя, к которому прикомандирован от агентуры)) идентификационные данные и тип работы, которую будет, как в качестве прикомандированного сотрудника у пользователя выполнять, место выполнения этой работы, название и адрес официальной регистрации. Это может быть отдельная декларация работодателя - агентства по трудоустройству (образец декларации доступен в разделе «Формы заявки») или, например, письменное уведомление о назначении в соответствии с параграфом 309 (2) Трудового кодекса.

 

ЗАМЕНА СОГЛАШЕНИЯ СО СМЕНОЙ РАБОТОДАТЕЛЯ, РАБОЧИХ ПОЗИЦИЙ ИЛИ ДРУГИХ УВЕДОМЛЕНИЙ О ЗАНЯТОСТИ

В будущем иностранец будет только уведомлять Министерство внутренних дел об изменении работодателя, должности (особенно места работы, типа работы), трудоустройства на другую работу у того же или другого работодателя.

 

Чтобы сообщить об изменении, необходимо использовать форму, специально предназначенную для этой цели, которая доступна в разделе «формуляры заявки» на веб-сайте Министерства внутренних дел Чешской Республики. Форма должна быть заполнена во всех ее разделах и должна сопровождаться всеми документами, требуемыми законодательством, которые должны подтверждать соответствие условиям, предусмотренным Законом о проживании иностранцев для такого изменения. В противном случае такое уведомление считается не сделанным. В некоторых случаях это может привести даже к аннулированию Трудовой карты

 

Срок действия ТК может закончится в случае, если иностранец не уведомляет о смене работодателя в течение 60 дней после прекращения трудовых отношений, для которых была выдана ТК, или посчитает такое уведомление не обязательным.

 

Уведомление об изменении должно быть сделано не менее чем за 30 дней до даты, когда должно произойти изменение. Об изменении может сообщить только иностранец, который имеет Трудовую карту. Смена работодателя не может быть объявлена, если не прошло 6 месяцев с момента получения первой трудовой карты (за некоторыми исключениями). Изменения также не могут быть заявлены, если новый работодатель является агентством по трудоустройству.

 

Иностранец может приступить к работе на новой работе, начиная с даты, указанной в уведомлении, как дня, когда должно произойти изменение, и только после того, как ему или его будущему работодателю будет вручено уведомление от Министерства внутренних дел о том, что условия Закона о пребывании иностранцев соблюдены при уведомлении об этой смене.

 

В случае, если не соблюдены положения Закона о пребывании иностранцев в уведомлении об изменении, Министерство внутренних дел уведомляет об этом иностранца и его будущего работодателя. Такое решение не может быть обжаловано, но можно подать повторное уведомление с выполнением всех необходимых формальностей, установленных законом. И, если условия, предусмотренные законом, будут выполнены, министерство проинформирует иностранца и его будущего работодателя, и иностранец сможет приступить к работе на заявленной должности.

 

Если иностранец направляет в Министерство внутренних дел больше уведомлений в течение 60 дней после прекращения трудовых отношений, для которых была выдана Трудовая карта, принимается во внимание только последнее из них. Аналогичным образом, если в ходе разбирательства о продлении карточки сотрудника сделано уведомление об изменении работодателя, продление делается на основании последней заявленной рабочей позиции

 

Иностранцы, которые имеют так называемый свободный доступ к рынку труда (параграф 98 Закона о занятости) или которым все еще требуется решение о выдаче разрешения на работу (командированные сотрудники) для выполнения работы в Чешской Республике, должны уведомить Министерство внутренних дел об этих изменениях в течение 3 рабочих дней. С момента, когда произошли изменения, как это и было ранее

 

Перевод на русский сделан.

Если кто-то обнаружит неточности или непонятки - пишите, я исправлю.

Новелла закона ЧР от 31.07.2019

 

С 31 июля 2019 года в Чехии вступает в силу ряд изменений в законе о пребывании иностранцев на территории Чешской Республики — 326/1999 Sb.

Вашему вниманию, основные изменения на доступном нам языке с указанием примеров. А так же обновлённая информация для владельцев рабочих карт (по тексту ниже).

 

Законом 176/2019 Sb. Внесены правки, который был 4 июля подписан президентом Чехии.

 

Порядок взимания сборов

 

ВАЖНО!!! При подаче заявления на получение рабочей карты, в консульском отделении (г. Львов), c 31 июля 2019 - консульский сбор будет составлять 5.000,- Kč (оплата в Евро по актуальному курсу [примерно 200 Евро] вместо прежней оплаты 40 Евро). При этом, по факту приезда в Чехию и получению самой биометрической карты - оплата уже не производится).

 

Ранее в отделениях МВД отдельно оплачивались подача заявления и выдача готовых документов, согласно новеллы закона, с 31 июля нужно будет заплатить полную сумму сбора сразу при подаче. Оплата, как и ранее, производится с помощью гербовых марок (Kolek). Размер сборов остается прежним: 2500 крон при получении или продлении ВНЖ и ПМЖ (для взрослого) и 1000 крон (для ребенка младше 15 лет).

 

Стоимость восстановления утерянной или испорченной пластиковой карточки — 4000 крон для взрослого гражданина третьей страны и 2500 крон для ребенка

 

Внесения изменений — 1000 и 500 крон (для детей до 15 лет).

 

Новый формат ВНЖ

 

На выданных после 31 июля документах не будет указываться адрес прописки иностранца в Чехии. Таким образом, при смене прописки (адреса проживания) менять саму карточку и платить сбор (как это было ранее) не придется. Данные о месте регистрации сотрудники МВД будут вносить в загранпаспорт или выдавать отдельный документ.

 

Рабочие карты

 

Если работодателем иностранца выступает агентство по трудоустройству, при подаче заявления на получение или продление рабочей карты необходимо будет предоставлять документ с указанием типа работы, места ее выполнения, названия и юридического адреса субъекта, где фактически будет трудиться заявитель. Это может быть как простое заявление (prohlášení) агентства по трудоустройству или посредника, или письменная директива о распределении (písemný pokyn k přidělení).

 

При смене работодателя, места выполнения работы или ее типа иностранец будет уведомлять МВД, а не просить на это разрешение, что упрощает сложность существовавшего ранее механизма. Для этих целей предназначен специальный формуляр (oznámení o změně zaměstnavatele). Сообщить о грядущих изменениях необходимо как минимум за 30 дней до их планируемой даты и только лично. Менять при этом работодателя нельзя в течение ШЕСТИ месяцев после получения первой рабочей карты (за рядом исключений), также невозможно подать уведомление о переходе в агентство по трудоустройству.

 

«Чрезвычайные» (mimořádné) рабочие визы

 

Поправки предполагают, что правительство своим постановлением о дефиците рабочей силы в отдельных отраслях сможет инициировать выдачу рабочих виз сроком до одного года. Такие визы нельзя продлить, а требования к их соискателям будут прописаны в отдельных постановлениях.

 

Разрешение на пребывание на основании обучения и научных исследований

 

Учащиеся средних школ, высших профессиональных заведений и консерваторий после 31 июля не смогут ни получить, ни продлить долгосрочную визу или ВНЖ на основании обучения. Их визы будут относиться к категории «Прочие» (ostatní, код 99). В то же время у студентов дневных отделений средних и высших профессиональных школ сохранится свободный доступ на рынок труда.

 

Расширится список тех, кто может подаваться на ВНЖ на основе обучения или научных исследований: в него войдут держатели всех долгосрочных виз (кроме сезонных и «чрезвычайных» рабочих и так называемого «толерантного пребывания» — strpění pobytu), обладатели чешского ВНЖ другого типа, а также учебного ВНЖ, полученного в другой стране Евросоюза.

 

Иностранцы, получившие разрешение на пребывание в качестве студентов в любой стране Евросоюза (кроме Великобритании, Ирландии и Дании) и участвующие в образовательных программах ЕС, смогут до года находиться в Чехии без визы при условии обучения в местном вузе. Это же касается и ученых, занимающихся исследованиями в чешских высших учебных заведениях.

 

Наконец, студенты смогут подтвердить свою финансовую состоятельность, показав не только средства на счету, но и ежемесячный доход. Необходимый минимум — 3410 крон в месяц на текущие расходы плюс 8233 крон на жилье (последняя цифра может уменьшиться, если студент предоставит документы о том, что жилье обходится ему дешевле).

 

Депортация

 

На решение МВД об отмене разрешения на пребывание или отказе в его продлении для иностранцев, совершивших умышленные преступления и в том числе признанных опасными для общества или государства, нельзя будет подать апелляцию. Решение вступит в силу с момента ознакомления, однако у иностранца будет возможность обжаловать его в судебных органах.

 

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РАБОЧИХ КАРТ!!!

 

Предоставление биометрических данных

 

По факту приезда в Чехию, в срок 3 рабочих дня, необходимо явиться в Отделение МВД (отделы по вопросам убежища и миграционной политики) в ЧР и сдать биометрические данные на получение рабочей карты. В связи с тем, что очередь обычно на неделю/полторы вперёд, записываться необходимо заранее.

 

В день подачи биометрических данных, вам будет выдано подтверждение о выполнении условий для получения рабочей карты (Односторонний лист формата А4). Данный документ даёт право на работу у указанного в документе работодателя. Так же, данный документ необходимо иметь при себе на случай контроля. Он подтверждает ваше право на легальное ведение трудовой деятельности в Чехии (после получения биометрической карты, иметь при себе данный документ нет необходимости).

 

НОВОЕ от 31. 07. 2019!!! При подаче биометрических данных, вам будет выдан формуляр "Подтверждение о выходе на работу". Данный документ должен подписать работодатель. Без этого документа (с отметками работодателя и печатью) рабочая карта не может быть выдана.

 

СМЕНА РАБОТОДАТЕЛЯ

 

НОВОЕ от 31. 07 2019!!! Работодателя можно будет сменить не раньше чем через 6 месяцев с момента получения первой рабочей карты. При этом, новым работодателем не может выступать кадровое агентство (посредник).

 

НОВОЕ от 31. 07 2019!!! Сменить работодателя ранее чем через 6 месяцев можно в случае если:

 

- Работодатель уволил вас в период испытательного срока (есть оговорки - читайте ниже по тексту)

 

- Работнику необходимо уволиться по причине изменения состояния здоровья, не позволяющего далее выполнять работу либо по причине каких-либо изменений на стороне работодателя (закрытие производства, реорганизация, изменение места выполнения работы на другой адрес)

 

- Работник прекратит выполнение работы в связи с задержкой выплаты заработной платы более чем на 15 дней (от даты прописанной в договоре).

 

- Во всех заявленных выше случаях, рабочие отношения должны быть расторгнуты в письменном виде (данный документ необходимо иметь при себе в полиции по делам иностранцев.

 

ВАЖНО!!! Если работник, в период 6 месяцев, окончил рабочие взаимоотношения по собственному желанию - он не имеет право на смену работодателя.

 

ВАЖНО!!! Если, в период 6 месяцев, работник был уволен работодателем по причине несоблюдения рабочих предписаний (сознательное нарушение порядка выполнения работы, саботаж, прогулы, нарушение прочих предписаний) - такой работник так же не имеет право на смену работодателя.

 

НОВОЕ от 31. 07 2019!!! О каждой смене работодателя необходимо предварительно информировать министерство внутренних дел путём подачи "Уведомления", минимально за 30 дней до фактической смены работодателя. Подобную смену работодателя можно заявить не ранее чем через 6 месяцев с момента получения первой рабочей карты (как уже говорилось выше).

 

НОВОЕ от 31. 07 2019!!! Пункты о смене работы на которые минимальный срок в 6 месяцев не распространяется:

 

- Изменение места выполнения работы или типа выполняемых работ у того же самого работодателя

 

- Следующая (вторая) рабочая позиция у того же самого работодателя

 

- Дополнительная рабочая позиция у другого работодателя.

 

НОВОЕ от 31. 07 2019!!! ВАЖНО!!! При переходе на новое рабочее место, всегда дождитесь подтверждения с полиции о том, что все условия для смены работодателя были выполнены. Данный формуляр приходит по почте работнику и новому работодателю.

 

ОКОНЧАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

 

Если вы окончили рабочие взаимоотношения (имеется ввиду после окончания 6 месяцев с момента получения первой рабочей карты), у вас есть 60 дней для того, что бы найти нового работодателя и информировать полицию о том, что вы продолжаете свою трудовую деятельность в Чехии.

 

Если по истечении 60 дней вы не информируете полицию о возобновлении ваших трудовых отношений у того или иного работодателя, ваша карта автоматически становится не действительной и ваше нахождение в Чехии становиться не легальным (карту необходимо сдать в полицию - читайте ниже).

 

В период от окончания работы у одного работодателя до момента выхода на работу к другому работодателю, работник обязан оплачивать страховые взносы самостоятельно. Если выяснится, что в период между сменой работодателя (месяц или два) был разрыв в оплате страховых взносов - то при рассмотрении заявления о ПРОДЛЕНИИ РАБОЧЕЙ КАРТЫ вы можете получить отказ в продлении.

 

Информацию о наличии или отсутствии долга, всегда можно получить в вашей страховой компании

 

ВАЖНО!!! Всегда сохраняйте рабочий контракт, а так же документ о расторжении трудовых отношений. Эти два документа вам будут гарантировать, что в период ведения вашей трудовой деятельности, работодатель оплачивал (обязан оплачивать) за вас все страховые взносы. Если вдруг окажется, что по причине халатности со стороны работодателя или по причине иной ошибки, за какой-то период вашего пребывания в Чехии с целью ведения трудовой деятельности небыли оплачены страховые взносы, то не имея при себе документов подтверждающих выполнения вами работы у конкретного работодателя - недостачу в оплате страховых взносов, могут взыскать с вас.

 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ РАБОЧАЯ КАРТА

 

Рабочая карта становится недействительной по факту истечения срока её действия (указан на самой карте). Есть ли исключения?

 

Карта остаётся действительна, если на момент окончания её срока действия у вас был разорван контракт с текущим работодателем и вы успели информировать полицию о новом работодателе. По факту выхода работы к новому работодателю, необходимо предоставить в полицию все необходимые данные для продления карты.

 

Карта действительна до момента выдачи новой карты, если вы успели подать заявку на продление карты хотя бы в последний день срока её действия.

 

Не рекомендую затягивать до последнего дня. Причиной тому является момент, если вдруг окажется, что при подаче у вас нет в наличии всех необходимых документов или какие-то из документов имеют не ту форму, не тот срок действия или что-то ещё не так. Так же, при подаче, необходимо иметь при себе гербовые марки на сумму 2.500 чешских Крон. Если на момент подачи, чего-то будет не хватать - заявка принята не будет.

 

Рабочая карта становится недействительной, по факту истечения срока в 60 дней с момента увольнения с последнего места работы.

 

Исключением является, если вы в шестидесятидневный срок успели информировать ОАМП о начале новых трудовых отношений (в последний день можно успеть). При этом, обязательно необходимо иметь все необходимые документы в порядке. Начало работы у нового работодателя, должно быть минимально +30 дней со дня, когда вы ОАМП об этом информируете. В период этих 30 дней, работать нельзя (исключение в случае, если вы ещё находитесь в трудовых отношениях с актуальным работодателем).

 

Недействительную рабочую карту необходимо сдать в полицию.

 

Сдать карту можно либо вернув её самостоятельно и получив выездную визу, либо выехать из Чехии и потом, передать карту кому-то в Чехии, что бы этот человек её вернул (для подобных действий необходима доверенность).

 

В случае невозврата карты, могут быть следующие проблемы:

 

- Отказ в получении сезонной/краткосрочной визы (есть реальные случаи)

 

- Отказ в получении новой карты в дальнейшем, по причине нарушения закона пребывания иностранца в Чехии (именно так классифицируется факт невозврата недействительной карты)

 

ВО ЧТО НЕ СТОИТ ВЕРИТЬ!!!

 

Вам могут говорить, что новелла закона распространяется только на тех, кто будет получать рабочую карту после 31 июля 2019. Или что это распространяется на тех, кто будет подавать жадость во Львове после 31 июля 2019. Или, или, или...

 

НОВЕЛЛА ЗАКОНА вступает в силу с 31 июля 2019 и распространяется НА ВСЕХ. То есть, если вы приехали в Чехию и получили карту в марте 2019 и сейчас хотите сменить работодателя, то сменить его раньше чем в октябре 2019 сможете только на Украинского работодателя)

  • 1 год спустя...

Собираетесь приехать в Чехию или уже находитесь здесь? В этой теме вы узнаете о своих правах и обязанностях, связанных с вашим пребыванием в стране. Мы в этой теме не цитируем «буквы закона», а предоставляем ссылки на официальные ресурсы, где информация всегда актуальна, где вовремя вносятся поправки и изменения. При необходимости, по мере поступления вопросов Пользователей, цитирование с переводом будет осуществляться как в этой, так и в соответствующих темах.

 

Итак,

Закон о пребывании иностранцев в Чешской Республике Zákon č. 326/1999 Sb.

 

Закон о труде Zákon č. 262/2006 Sb. разбит на параграфы для удобства чтения на сайте pracomat.cz

 

Закон о «О трудоустройстве» Zákon č. 435/2004 Sb.

 

Ограничения, введенные в сложившейся ситуации с covid-19 Текущими экстренными и защитными мерами ЧР, влияют на иммиграцию (и не только)

 

Визовый Кодекс – оригинальная версия документа. Также можно ознакомиться на русском языке

 

Постановление правительства о максимальном количестве заявлений на получение визы для пребывания более 90 дней с целью ведения бизнеса, заявлений о разрешении на долгосрочное проживание с целью инвестиций и заявлений на получение Трудовой Карты, которые можно подавать в Посольство/Консульство

 

Законодательная база Чехии на английском языке

  • 1 месяц спустя...

Закон о «О трудоустройстве» Zákon č. 435/2004 Sb.

 

§ 98

 

Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta se podle tohoto zákona nevyžaduje k zaměstnání cizince

 

a) s povoleným trvalým pobytem,

 

b) který je rodinným příslušníkem člena diplomatické mise, konzulárního úřadu nebo rodinným příslušníkem zaměstnance mezinárodní vládní organizace se sídlem na území České republiky,

 

c) kterému byl udělen azyl nebo doplňková ochrana, 51)

 

d) jehož výkon práce na území České republiky nepřesáhne 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů nebo celkem 30 dnů v kalendářním roce a jde-li zároveň o výkonného umělce, pedagogického pracovníka, akademického pracovníka vysoké školy, vědeckého, výzkumného nebo vývojového pracovníka, který je účastníkem vědeckého setkání, žáka nebo studenta do 26 let věku, sportovce nebo osobu, která v České republice zajišťuje dodávky zboží nebo služeb nebo toto zboží dodává nebo provádí montáž na základě obchodní smlouvy, případně provádí záruční a opravářské práce,

 

e) o němž to stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána,

 

f) který je členem záchranné jednotky a poskytuje pomoc na základě mezistátní dohody o vzájemné pomoci při odstraňování následků havárií a živelních pohrom, a v případech humanitární pomoci,

 

g) zaměstnávaného v mezinárodní dopravě, pokud je k výkonu práce na území České republiky vyslán svým zahraničním zaměstnavatelem,

 

h) akreditovaného v oblasti sdělovacích prostředků,

 

i) který je vojenským nebo civilním personálem ozbrojených sil vysílajícího státu podle zvláštního zákona, 52)

 

j) který se na území České republiky soustavně připravuje na budoucí povolání (§ 5),

 

k) který byl vyslán na území České republiky v rámci nadnárodního poskytování služeb zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státu Evropské unie, 18)

 

l) který na území České republiky pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny, jde-li o společné soužití rodiny s cizincem podle písmene a), c) nebo n) nebo s cizincem, který na území České republiky pobývá na základě platného povolení k dlouhodobému pobytu,

 

m) který na území České republiky pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie 52b),

 

n) který vykonává v České republice soustavnou vzdělávací nebo vědeckou činnost jako pedagogický pracovník nebo akademický pracovník vysoké školy nebo vědecký, výzkumný nebo vývojový pracovník ve veřejné výzkumné instituci nebo jiné výzkumné organizaci podle zvláštního právního předpisu 52c),

 

o) který získal střední nebo vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v konzervatoři podle školského zákona nebo vysokoškolské vzdělání podle zákona o vysokých školách 9)

 

p) který na území České republiky pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,

 

r) který je duchovním církve registrované v České republice nebo náboženské společnosti registrované v České republice,

 

s) který je držitelem povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem Evropské unie a je vnitropodnikově převedený na území České republiky na dobu nepřesahující 90 dnů v kterémkoliv období 180 dnů, nebo

 

t) jehož výkon práce na území České republiky je v zájmu České republiky.

 

§ 98a

 

Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta se podle tohoto zákona nevyžaduje i v případě, je-li cizinec vyslán na území České republiky svým zahraničním zaměstnavatelem na základě smlouvy s českou právnickou nebo fyzickou osobou, výlučně za účelem zvyšování dovedností a kvalifikace tohoto cizince potřebných k výkonu jeho práce u tohoto zahraničního zaměstnavatele mimo území České republiky. Informaci o vyslání cizince podle věty první poskytne česká právnická nebo fyzická osoba příslušné krajské pobočce Úřadu práce 95).

 

Свободный доступ на рынок труда

Документ, подтверждающий право на трудоустройство (т. Е. Разрешение на трудоустройство, в том числе действительный документ, подтверждающий право на пребывание, трудовая карта, синяя карта или карта работника при переводе внутри организации) не требуется для иностранных граждан

 

a) имеющих разрешение на постоянное пребывание на территории ЧР,

 

b) являющихся членами семей представителей дипломатических миссий, консульств или членами семей сотрудников международных правительственных организаций с юридическим адресом на территории ЧР,

 

c) которым было предоставлено убежище или дополнительная защита,

 

d) которые являются

= > деятелями искусств,

= > педагогическими работниками,

= > академическими работниками высших учебных заведений,

= > научными работниками - участниками научных конференций,

= > учениками или студентами в возрасте до 26 лет,

= > спортсменами,

= > лицами, которые обеспечивают в ЧР поставки товаров или услуг, или поставляют эти товары, или

= > лицами, которые проводят монтаж на основании коммерческого договора, или проводят гарантийные и ремонтные работы,

 

Период выполнения работ которыми на территории ЧР не превышает семь следующих друг за другом календарных дней, или в общей сложности 30 дней в календарном году,

 

e) которые трудоустроены на территории ЧР в соответствии с международным договором, на ратификацию которого дал согласие Парламент ЧР, и который накладывает обязательства на ЧР,

 

f) которые являются членами спасательной команды и оказывают помощь на основании межгосударственного соглашения о взаимной помощи при устранении последствий аварий и стихийных бедствий, а также в случае предоставления гуманитарной помощи,

 

g) которые трудоустроены в сфере международных перевозок в том случае, если они направлены для выполнения работ на территорию ЧР своим иностранным работодателем,

 

h) которые аккредитованы в области средств массовой информации,

 

i) которые относятся к военному или гражданскому персоналу вооруженных сил государства, направляющего их в соответствии со специальным законом,

 

j) которые на территории Чешской Республики непрерывно обучаются по профессии (на срок обучения на очном отделении в средней школе, консерватории, учреждении высшего профессионального образования, школе иностранных языков с правом приема государственного экзамена по иностранным языкам и обучения на очном отделении в учреждении высшего образования, в который входят каникулы, относящиеся к школьному и академическому году),

 

k) которые были направлены на территорию Чешской Республики в рамках оказания услуг работодателем, находящимся в другом государстве-члене ЕС,

 

l) которые пребывают на территории Чешской Республики на основании разрешения на долгосрочное пребывание с целью воссоединения семьи, если речь идет о совместном проживании семьи с иностранным гражданином в соответствии с вышеприведенной буквой a) или c), или с иностранным гражданином, который пребывает на территории ЧР на основании действительного разрешения на долгосрочное пребывание,

 

m) которые пребывают на территории Чешской Республики на основании разрешения на долгосрочное пребывание резидента другого государства-члена Европейского союза,

 

n) которые проводят в Чешской Республике непрерывную деятельность в области образования или науки в качестве педагогического работника или академического работника высшего учебного заведения, или которые являются научным, исследовательским сотрудником или сотрудником государственного исследовательского учреждения или другой исследовательской организации в соответствии со специальным законом,

 

o) которые получили среднее или высшее профессиональное образование, или высшее профессиональное образование в консерватории в соответствии с законом об образовании, или высшее образование в соответствии с законом о высшем образовании,

 

p) которые пребывают на территории Чешской Республики на основании разрешения на долгосрочное пребывание с целью получения защиты на территории ЧР в соответствии с законом о пребывании,

 

r) которые являются священнослужителями церкви, зарегистрированной в Чешской Республике, или религиозного общества, зарегистрированного в Чешской Республике,

 

s) у которых есть разрешение на пребывание работника при переводе внутри организации, выданное в другом государстве-члене Европейского союза, и которые были переведены на территорию ЧР на срок, не превышающий 90 дней в течение 180 дней, или

 

t) которые работают на территории ЧР в интересах ЧР.

 

При принятии на работу иностранного гражданина в соответствии с пунктами от a) до e) и от j) до s), работодатель или юридическое, или физическое лицо, к которому иностранный гражданин был направлен своим работодателем на основании договора о выполнении работ, обязан в письменной форме проинформировать об этом обстоятельстве территориальное отделение Департамента по трудоустройству ЧР (ÚP ČR), в срок не позднее дня выхода на работу этого иностранного гражданина для выполнения работ ( образец бланка для скачивания (337.65kB)). Работодатель также обязан вести соответствующий учет.

  • 5 месяцев спустя...

Информация для тех, кто планирует в ближайшее время подавать заявление на получение Синей карты либо готовятся к продлению либо заявления в процессе рассмотрения!

Sdělení č. 143/2021 Sb.

Скрытый текст

143

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 22. března 2021

o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2020 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 182a odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 427/2010 Sb. a zákona č. 314/2015 Sb., sděluje, že na základě průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice v roce 2020 ve výši 35 611 Kč činí pro období od 1. května 2021 do 30. dubna 2022 průměrná hrubá roční mzda v České republice 427 332 Kč.

С 01.05 зарплата по Синей карте не должна быть ниже этого уровня => 35611х1.5=53417

  • 8 месяцев спустя...

Некоторые изменения в Законе о пребывании иностранцев на территории Чехии можно скачать здесь

IMG_20220126_152159.jpg

IMG_20220126_152226.jpg

IMG_20220126_152239.jpg

IMG_20220126_152254.jpg

Наверх
  • Создать...