В чем разница увольнения с работы по 49 и 50 параграфу?

Добрый день.

В чем разница увольнения с работы по 49 и 50 параграфу?

У нас на заводе работало два парня, оба уволились по человечески с отработкой 2 мес, все как положено, но в итоге каждому дали разные документы об увольнении.

Первому такой - https://i.imgur.com/hqDgdXN.png

Второму такой - https://i.imgur.com/qyCarro.png

 

В чем разница?

Спасибо

Рекомендованные сообщения

@lkiryxa, в первом случае - по договорённости сторон без указания причин.

"§ 49

(1) Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem.

(2) Dohoda o rozvázání pracovního poměru musí být písemná.

(3) Každá smluvní strana musí obdržet jedno vyhotovení dohody o rozvázání pracovního poměru."

Второго уволил работодатель по своей инициативе. Пункт закона говорит, что по этому параграфу модно уволить только по причинам, указанным в параграфе 52, а там речь о качествах работника.

"§ 50

(1) Výpověď z pracovního poměru musí být písemná, jinak se k ní nepřihlíží.

(2) Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodu výslovně stanoveného v § 52.

(3) Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu.

(4) Dá-li zaměstnavatel zaměstnanci výpověď (§ 52), musí důvod ve výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem. Důvod výpovědi nesmí být dodatečně měněn.

(5) Výpověď může být odvolána pouze se souhlasem druhé smluvní strany; odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být písemné."

"§ 52

 

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů:

a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,

b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,

c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,

d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,

e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost,

f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,

g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi,

h) poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a.

 

Ссылка на закон.

Я так понимаю если увольняться, то надо именно по 49 параграфу? Чтобы в дальнейшем не возникло никаких других проблем?

Я так понимаю если увольняться, то надо именно по 49 параграфу? Чтобы в дальнейшем не возникло никаких других проблем?

Не подскажу. Давайте подождём, когда наши эксперты подтянутся. Чисто интуитивно, первый вариант мне кажется более удачным.

 

@lkiryxa, кстати, вам не правильно передала суть параграфа 52. Поспешила. Там всё сильно не так.

Забейте в Гуглпереводчик - мне некогда переводить. Достаточно корректно переводится. Если не считать последний пункт, то всё остальное никак не должно негативно сказаться на будущей карьере уволенного сотрудника.

Ст. 49 - это соглашение сторон, в котором обе стороны приходят к общим решениям о дате, выплатах и т. д. и т. п.

Ст. 52 - ну это, пардон, либо вы посылаете нафиг (по любой причине), либо вас, но по совершенно определенной причине, разрешенной законом.

Как бы... Вторая-то совершенно (на мой взгляд) не желательная. Ну... Обычно пытаются уйти под 49. Тогда проблем меньше у работодателя.;-)

49. (1) Если работодатель и работник соглашаются прекратить трудовые отношения, трудовые отношения прекращаются в согласованный день.

(2) Соглашение о прекращении трудовых отношений заключается между работодателем и работником в письменной форме, в противном случае оно недействительно. В соглашении должны быть указаны причины увольнения, если работник этого требует.

(3) Один экземпляр договора о прекращении трудовых отношений работодатель выдает работнику.

52.

Работодатель может уволить работника только по следующим причинам:

А) если организация или ее часть закрываются,

Б) если организация или часть организации переезжают,

c) если работник становится избыточным из-за решения работодателя или компетентного органа об изменении задач организации, технического оснащения, сокращении количества сотрудников с целью повышения эффективности работы или других организационных изменений,

Г) если в соответствии с медицинским заключением, выданным официальным мед. Учреждением, или решением компетентного административного органа, рассматривающего медицинское заключение, работнику не разрешается продолжать работу из-за несчастного случая на работе, профессионального заболевания или угрозы такого заболевания, или если он достиг назначенного рабочего места по решению компетентного органа общественного здравоохранения максимально допустимое воздействие,

Д) если работник по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным учреждением профессиональной профилактики, или решением компетентного административного органа, проверяющего медицинское заключение, потерял долгосрочную способность продолжать предыдущую работу,

Е) если работник не соответствует установленным правовыми актами предварительным условиям для выполнения согласованной работы или если он не выполняет требования для надлежащего выполнения этой работы без вины работодателя; если несоблюдение этих требований заключается в неудовлетворительных результатах работы, работник может быть уволен по этой причине только в том случае, если в течение последних 12 месяцев работодатель вызвал его в письменной форме для их устранения, и работник не уволил их в разумные сроки,

(g) если у работника есть основания для немедленного увольнения с ним или серьезного нарушения обязательства, вытекающего из законодательства, применимого к работе, выполняемой работником; за систематическое менее серьезное нарушение обязательства, вытекающего из законодательства, касающегося выполненной работы, работник может быть уволен, если он был уведомлен в письменной форме о возможности увольнения в течение последних 6 месяцев в связи с нарушением обязательства, вытекающего из законодательства, касающегося выполненной работы.

Первому такой - https://i.imgur.com/hqDgdXN.png

В первом случае работодатель и сотрудник пришли к соглашению (Dohoda) прекратить трудовые отношения и оформили это в письменной форме. Такие трудовые отношения заканчиваются в согласованный день В Вашем примере Соглашение подписали в конце марта, трудовые отношения заканчиваются в конце апреля (так договорились)

 

 

Obecné ustanovení o rozvázání a skončení pracovního poměru

 

§ 48

 • (1) Pracovní poměr může být rozvázán jen
  • a) dohodou,
  • b) výpovědí,
  • c) okamžitým zrušením,
  • d) zrušením ve zkušební době.

  [*](2) Pracovní poměr na dobu určitou končí také uplynutím sjednané doby.

  [*](3) Pracovní poměr cizince nebo fyzické osoby bez státní příslušnosti, pokud k jeho skončení nedošlo již jiným způsobem, končí

  • a) dnem, kterým má skončit jejich pobyt na území České republiky podle vykonatelného rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu,
  • b) dnem, kterým nabyl právní moci rozsudek ukládající těmto osobám trest vyhoštění z území České republiky,
  • c) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání20), zaměstnanecká karta nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci.

  [*](4) Pracovní poměr zaniká smrtí zaměstnance. Zánik pracovního poměru v případě smrti zaměstnavatele, který je fyzickou osobou, upravuje § 342 odst. 1.

Трудовые отношения могут быть прекращены следующим образом:

а) соглашением сторон

Б) увольнением

...

 

 

 

 

 

§ 49

 • (1) Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem.
 • (2) Dohoda o rozvázání pracovního poměru musí být písemná.
 • (3) Každá smluvní strana musí obdržet jedno vyhotovení dohody o rozvázání pracovního poměru.

(1) Если работодатель и работник соглашаются прекратить трудовые отношения, трудовые отношения прекращаются в согласованный день.

 

(2) Соглашение о прекращении трудовых отношений должно быть в письменной форме.

 

(3) Каждая договаривающаяся сторона должна получить по одному экземпляру договора о прекращении трудовых отношений.

 

 

Второму такой - https://i.imgur.com/qyCarro.png

Во втором случае расторжение трудового договора может быть как со стороны работодателя, так и со стороны сотрудника. Оформляется уведомлением (Výpověď) в письменном виде, где указываются, срок и причины. Такие трудовые отношения заканчиваются, обычно, после отработки определённого периода времени (чаще всего не менее 2 месяцев, в Вашем примере два месяца)

 

Работодатель может уволить работника только по причине, прямо указанной в статье 52. Он должен указать фактическую причину в уведомлении, чтобы её нельзя было спутать с другой. Причина расторжения не может быть изменена впоследствии.

 

Работник может уведомить работодателя по любой причине или без указания причины.

 

Если по инициативе сотрудника, как видите, проблем возникнуть не должно, можете даже причину не указывать... Причины 52-го параграфа Вам перевели выше, также не представляют какого либо негатива в дальнейшем, за исключением, может быть, увольнение по медицинским показаниям (ну просто, чтобы не было проблем с последующим трудоустройством к какому либо работодателю)

 

 

 

Výpověď, výpovědní doba a výpovědní důvody

 

Oddíl 1: Výpověď

 

§ 50

 • (1) Výpověď z pracovního poměru musí být písemná, jinak se k ní nepřihlíží.
 • (2) Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodu výslovně stanoveného v § 52.
 • (3) Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu.
 • (4) Dá-li zaměstnavatel zaměstnanci výpověď (§ 52), musí důvod ve výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem. Důvod výpovědi nesmí být dodatečně měněn.
 • (5) Výpověď může být odvolána pouze se souhlasem druhé smluvní strany; odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být písemné.

 

 

 

Ещё один пример VÝPOVĚĎ по 50-му параграфу. Возможно в Вашем примере сам сотрудник уведомил о своём увольнении, отработает два месяца и всё, последний день отработки - последний трудовой день. Нужно внимательно читать трудовой договор

 

P. S. В теме Законодательная база в Чехии можно найти полезную информацию

 • 1 месяц спустя...

Добрый вечер подскажите пожалуйста в случае увольнения с обработкой два месяца, какие документы должен выдать работадатель после увольнения

1 час назад, Vta сказал:

В случае увольнения с обработкой два месяца, какие документы должен выдать работадатель после увольнения

Výpověď

IMG_20210116_222213.jpg

13 часов назад, Vta сказал:

Какие документы должен выдать работадатель после увольнения

Zápočtový list, potvrzení o zdanitelných příjmech ну и конечно саму výpověď (как уже написано) или dohodu o rozvázání pracovního poměru .

Спасибо

А нужны мне еще какие то документы для Украины, которые должен выдать работадатель

26 минут назад, Vta сказал:

Для Украины,

В каком смысле для Украины? Куда в Украине?

Для оформления пенсии или получения пособия по безработице

2 минуты назад, Vta сказал:

Для оформления пенсии или по

Ну так это, конечно, скорее надо Украинские законы знать или зайти на сайт ПФ УР

10.12.2020 в 23:55, Lana сказал:

Вот, попалось мне на глаза только что. Proč si dát pozor na rozdíl mezi výpovědí a dohodou?

В очередной раз пытаюсь объяснить: не плохо само по себе расторжение "по соглашению сторон". Иногда это очень даже выгодно. Но речь о том, что в данной конкретной экономической ситуации работодатель ЗАЧАСТУЮ должен открыть процедуру сокращения (с льготами для работника), а он ее открывать не хочет и придумывает соглашение сторон. Но, как правило, работники ну ничегошеньки не смыслят ни в договоре, ни в Трудовом кодексе (любой страны), поэтому их и "разводят как сахар в чае". Расторгая договор, хотя бы попытайтесь понять: почему и как это происходит и как связано с вашим личным трудовым договором. /пишу опять в пустоту/.

Вчера в банке случайно услышала: на даму какую-то кто-то повесил свою задолженность. Ее спрашивают: ну вы же были поручателем? - Была! - Ну вы же подписывали согласие на выплату задолженности за данного гражданина. - Подписывала. Нет, ну а почему на меня задолженность-то повесили?

Вот так и с трудовыми договорами. Сколько раз слышу: а на кой мне этот кодекс читать?

10.12.2020 в 23:55, Lana сказал:

Вот, попалось мне на глаза только что. Proč si dát pozor na rozdíl mezi výpovědí a dohodou?

Хорошая статья. Но будут ли читать опять?

Наверх
 • Создать...